Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 1.časť

Autor: Martin Chudý | 22.5.2012 o 13:42 | (upravené 22.5.2012 o 18:05) Karma článku: 5,46 | Prečítané:  3216x

Akými zdrojmi pitnej vody disponuje Slovenská republika? Je jej kvalita bezpečná. Ako sa hodnotí jej kvalita a aké sú limity pre jej nezávadnosť? Môžeme piť vodu z vodovodu bez obáv?

 

 

Pokračovanie môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody. Vzhľadom na dĺžku článku som ho musel rozdeliť až na 3.časti, ktoré Vám prinášam ihneď po sebe. Druhý článok môžete nájsť tu.

 

 

Odkiaľ pochádza váš najdôležitejší nápoj?

 

Na Slovensku sú pre účely pitnej vody využívané podzemné a povrchové vody. Najkvalitnejším zdrojom vody je podzemná voda, ktorá je menej vystavená negatívnym vplyvom znečistenia ako povrchová voda a preto je menej náročná na úpravu na pitnú vodu. Hoci SR disponuje bohatými zásobami podzemných vôd, ich nevýhodou je ich nerovnomerné rozloženie v rámci územia SR , s čím súvisí aj ich nedostupnosť v niektorých regiónoch SR . Napríklad v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sú na zásobovanie pitnou vodou využívané iba podzemné vodárenské zdroje. V ostatných krajoch sú na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou využívané podzemné i povrchové zdroje vody.

- Podzemná voda tvorí 82,2 % zdrojov pitnej vody v SR .

- Povrchová voda tvorí 17,8 % zdrojov pitnej vody v SR .

Slovensko má najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe. Je ňou Žitný ostrov, ktorý predstavuje nádrž statických podzemných vôd. Z tejto využiteľnej kapacity pitnej vody by bolo možné pri priemernej špecifickej spotrebe zásobovať viac ako 16 mil. obyvateľov. Voda zo Žitného ostrova zásobuje obyvateľstvo pitnou vodou až na strednom Slovensku a Záhorí. Verejné vodovody zásobujú cca 86 % obyvateľov SR . Individuálne (vodou z vlastných studní) je zásobovaných asi 14 % obyvateľov SR. Z toho však 80 – 85 % nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Najčastejšie ide o nadlimitné hodnoty indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov

a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch je negatívne ovplyvňovaná zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké ohrozenie infekčnými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v prípade porúch kanalizácie.

Zdravotné zabezpečenie pitnej vody sa vykonáva dezinfekciou. Pri dezinfekcii sa odstraňujú choroboplodné zárodky v surovej a upravenej vode predtým, ako sa dostanú do rozvodnej siete. Dezinfekcia je posledným stupňom úpravy vody. Najčastejšou formou dezinfekcie na Slovensku je chlórovanie, ktoré sa uskutočňuje buď chlórom v jeho elementárnej forme (plyn) alebo jeho zlúčeninami (chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlórdioxid). Okrem chemických metód sa používa aj fyzikálna dezinfekcia – najčastejšie je to UV žiarenie.

Kvalitu pitných vôd na Slovensku sledujú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR ) a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ ) vo svojej pôsobnosti v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa, ktoré je súčasťou špecializovaných úloh orgánov verejného zdravotníctva.

 

 

Čo sa nachádza vo vašom pohári?

 

Najväčším problémom pitnej vody sú baktérie, dusičnany, ťažké kovy, ropné produkty, pesticídy, chlór, fluór a v neposlednom rade zvyšky liekov a antikoncepcie, ktoré čističky nedokážu odstrániť. Tieto látky veľmi negatívne vplývajú na ľudský organizmus a stále vo väčšom množstve na nachádzajú v pitnej vode. Kvalita pitnej vody sa neustále zhoršuje a kvôli tomu vznikajú zbytočné zdravotné problémy.

 

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody sú podľa ich zdravotného významu rozlišované ako odporúčaná hodnota, indikačná hodnota, medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota. Najzávažnejšie zdravotné následky má prekročenie najvyšších medzných hodnôt, ktorých prekročenie vylučuje použitie tejto vody ako pitnej.

Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu kvality pitnej vody vykonáva minimálny rozbor, čiže stanovenie 28 ukazovateľov kvality vody. Táto minimálna analýza sa vykonáva aj pri mimoriadnych odberoch, pri uvedení novej časti vodovodu do prevádzky, ak došlo k prerušeniu dodávky na viac ako 24 hodín a pred začiatkom sezónneho využívania verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

Zoznam ukazovateľov, ktoré sú súčasťou minimálneho rozboru pitnej vody

 

 

Por.

čís.

Ukazovateľ

1.

Escherichia coli (E.coli)

2.

Koliformné baktérie

3.

Enterokoky

(fekálne streptokoky)

4.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C

5.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C

6.

Bezfarebné bičíkovce

7.

Živé organizmy

(okrem bezfarebných bičíkovcov)

8.

Vláknité baktérie

(okrem železitých a mangánových baktérií)

9.

Železité a mangánové baktérie

10.

Mikromycéty

11.

Mŕtve organizmy

12.

Abiosestón

13.

Clostridium perfringens

14.

Amónne ióny(NH4+)

15.

Farba

16.

Dusičnany

17.

Dusitany

18.

Hliník

19.

Voľný chlór

20.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

21.

Chuť

22.

Vodivosť

23.

Mangán

24.

Pach

25.

Reakcia vody (pH)

26.

Zákal

27.

Železo

28.

Teplota

 

 

Prídavné ukazovatele kvality pitnej vody sú:

Ukazovateľ

Ukazovateľ

striebro

chloritany

dichlórbenzény

chloroform

monochlórbenzén

ozón

styrén

2,4,6-trichlófenol

tetrachlórmetán

absorbancia

toluén

celkové rozpustné látky

xylény

teplota

mikrocystín

zinok

brómdichlórmetán

horčík

2,4-dichlórfenol

vápnik

chlórdioxid

vápnik a horčík

 

 

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH LIMITY

Vysvetlivky:

Druh limitu sa ustanovuje:

  • ako najvyššia medzná hodnota (NMH)
  • medzná hodnota (MH)
  • indikačná hodnota(IH)
  • odporúčaná hodnota(OH)

Limit sa vzťahuje na:

  • hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ)
  • individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ)
  • balenú pitnú vodu (BPV)

 

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

 

 

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

1.

Escherichia coli

0

0

0

KTJ

v 100 ml

v 10 ml

v 250 ml

NMH

NMH

NMH

HZ

IZ

BPV

2.

Koliformné

baktérie

0

0

0

KTJ

v 100 ml

v 10 ml

v 250 ml

MH

MH

MH

HZ

IZ

BPV

3.

Enterokoky

0

0

0

KTJ

v 100 ml

v 10 ml

v 250 ml

NMH

NMH

NMH

HZ

IZ

BPV

4.

Pseudomonas

aeruginosa

0

KTJ

v 250 ml

NMH

BPV

5.

Kultivovateľné

mikroorganizmy

pri 22°C

200

500

100

KTJ

v 1 ml

v 1 ml

v 1 ml

MH

MH

MH

HZ

IZ

BPV

6.

Kultivovateľné

mikroorganizmy

pri 37°C

20

100

20

KTJ

v 1 ml

v 1 ml

v 1 ml

MH

MH

MH

HZ

IZ

BPV

7.

Bezfarebné

bičíkovce

10

50

jedince/ml

MH

MH

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou.

Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.

IZ

8.

Živé organizmy

(okrem

bezfarebných

bičíkovcov)

0

0

jedince/ml

MH

MH

HZ

IZ

9.

Vláknité baktérie

(okrem železitých

a mangánových

baktérií)

0

0

jedince/ml

IH

IH

HZ

IZ

10.

Mikromycéty

stanoviteľné

mikroskopicky

0

0

jedince/ml

IH

IH

HZ

IZ

11.

Mŕtve organizmy

30

jedince/ml

MH

HZ

12.

Železité

a mangánové

baktérie

10

10

pokryvnosť

poľa v %

MH

MH

HZ

IZ

13.

Abiosestón

10

10

pokryvnosť

poľa v %

MH

MH

HZ

IZ

14.

Clostridium

perfringens

0

KTJ

v 100 ml

IH

Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd

alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými

vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či

nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou

mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

 

 

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

15.

Antimón

0,005

mg/l

NMH

16.

Arzén

0,01

mg/l

NMH

17.

Bór

0,3

mg/l

NMH

18.

Bromičnany

0,01

mg/l

NMH

19.

Dusičnany

50

mg/l

NMH

20.

Dusitany

0,5

mg/l

NMH

21.

Fluoridy

1,5

mg/l

NMH

22.

Chróm

0,05

mg/l

NMH

23.

Kadmium

0,003

mg/l

NMH

24.

Kyanidy

0,3

mg/l

NMH

25.

Meď

1,0

mg/l

MH

26.

Nikel

0,2

mg/l

NMH

27.

Olovo

0,01

mg/l

NMH

28.

Ortuť

0,001

mg/l

NMH

29.

Selén

0,01

mg/l

NMH

30.

Striebro

0,05

mg/l

NMH

 

 

Pokračovanie článku tu.

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Koľko stál Plavčan, ešte len spoznáme

Človek s Plavčanovou históriou sa nikdy nemal stať ministrom.


Už ste čítali?